„Ustawa 6750”: pierwsze oświadczenia od 24 sierpnia do 7 września

24 sierpnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1532) przewidująca możliwość uzyskania przez lekarza posiadającego specjalizację wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6750 zł, o ile spełnia on warunki przewidziane w tej ustawie. Poniżej klika podstawowych informacji w sprawie zasad uzyskiwania zwiększonego wynagrodzenia.

 

1. Warunek pierwszy – zatrudnienie etatowe przy świadczeniach całodobowych lub całodziennych, na które pracodawca posiada umowę z NFZ

Ustawowe zwiększenie wynagrodzeń odnosi się wyłącznie do lekarzy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (tzw. etat) przy udzielaniu świadczeń w warunkach całodobowych lub całodziennych, u świadczeniodawców, którzy zawarli na ten zakres świadczeń umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. O zwiększone wynagrodzenie można więc ubiegać się przede wszystkim w szpitalach, nie jest to możliwe w AOS czy POZ.

2. Warunek drugi – złożenie pracodawcy zobowiązania do nieudzielania świadczeń całodobowych lub całodziennych w innym podmiocie …

… mającym zawartą umowę w jednym z zakresów wskazanych niżej:

 – leczenia szpitalnego;

 – opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 – świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;

 – leczenia stomatologicznego;

 – lecznictwa uzdrowiskowego;

 – zaopatrzenia w wyroby medyczne,

 – ratownictwa medycznego;

 – opieki paliatywnej i hospicyjnej;

 – świadczeń wysokospecjalistycznych

 – programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;

 – leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji

Ocena spełnienia tego drugiego warunku wymaga więc wnikliwej uwagi, gdyż każdy lekarz, który zamierza podpisać zobowiązanie musi ocenić kilka elementów dotyczących swojej sytuacji. Po pierwsze – czy w innym podmiocie udziela świadczeń całodobowych lub całodziennych (jeśli bowiem w drugim/trzecim/kolejnym miejscu udziela wyłącznie świadczeń AOS lub POZ – nie są one w świetle ustawy przeszkodą do wnioskowania o podwyżkę). Po drugie – jeśli w innym podmiocie udziela świadczeń całodobowych lub całodziennych, należy zbadać, czy podmiot ten ma zawartą umowę na którykolwiek z zakresów wymienionych wyżej. Po trzecie, należy pamiętać, że praca na rzecz innych podmiotów (jeśli spełnia w/w kryteria) liczy się także wówczas, gdy jest pracą na kontrakcie lub umowie zlecenia. Poza zainteresowaniem ustawodawcy leżą natomiast wolontariaty.

W pełni dopuszczalne jest natomiast dodatkowe udzielanie świadczeń w:

– hospicjach,

– zakładach opiekuńczo-leczniczych,

– zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

– zakładach rehabilitacji leczniczej,

– zakładach opieki długoterminowej

a także dodatkowa praca na rzecz tego samego świadczeniodawcy, choćby w innej lokalizacji (dotyczy to podmiotów leczniczych składających się kilku placówek).

3. Terminy

Ustawa wchodzi w życie w piątek 24 sierpnia, zatem pierwsze zobowiązanie będzie można składać począwszy od tego dnia. Lekarze, którzy spełniali przedstawione wyżej warunki już wg stanu na dzień 1 lipca, mogą składać zobowiązania do dnia 7 września. Poza tym złożenie zobowiązania będzie możliwe w każdym czasie, tyle, że ze skutkiem od następnego (lub kolejnego) miesiąca.

4. Cofnięcie, naruszenie

Chcąc podjąć dodatkową pracę wykluczającą prawo do zwiększonego wynagrodzenia będzie trzeba złożyć pracodawcy oświadczenie o cofnięciu zobowiązania, przy czym trzeba pamiętać, że będzie ono również skuteczne dopiero od następnego miesiąca. Skutkiem cofnięcia zobowiązania będzie powrót do wynagrodzenia sprzed podwyżki.

Jeśli natomiast w danym miesiącu lekarz udzieliłby świadczeń wykluczających prawo do podwyżki (bez względu na ilość dni i godzin – np. jeden dyżur), będzie musiał zwrócić pracodawcy 75% kwoty, obliczonej jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem 6.750 zł a wynagrodzeniem sprzed podwyżki a także wszystkich pochodnych.

5. Również dla „jedynkowiczów”

Ponieważ ustawa mówi o lekarzach posiadających specjalizację, a nie o specjalistach, zatem prawo do wnioskowania o zwiększone wynagrodzenie wg powyższych zasad mają również lekarze posiadający pierwszy stopień specjalizacji (wg „starego”, dwustopniowego trybu).

 

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.