Biuro Prawne  OIL w Gdańsku informuje, iż z dniem 22 lutego 2014r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014r., poz. 107).

Rozporządzenie doprecyzowuje nowe obowiązki wytwórców zakaźnych odpadów medycznych określone w art. 95 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Posiadacz odpadów powinien bowiem wydać dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych (np. lekarzowi), a drugi wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych. Potwierdzenia unieszkodliwiania odpadów powinny być przechowywane przez ich wytwórcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty (art. 72 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z rozporządzeniem dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów jest wydawany w postaci zestawienia wyszczególniającego rodzaje i masę zakaźnych odpadów medycznych poddanych unieszkodliwieniu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Dokument ten jest wydawany w formie papierowej opatrzonej podpisem posiadacza odpadów, który je unieszkodliwił albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP. Dokument powinien zostać przekazany wytwórcy odpadów i inspektorowi środowiska nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy. Zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy o odpadach, kto nie wydaje, nie przekazuje lub nie przechowuje dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych podlega karze aresztu lub grzywny (czyn ten stanowi wykroczenie).

W związku ze wskazanym obowiązkiem prosimy o skontaktowanie się z firmami, z którymi mają Państwo zawarte umowy na odbiór odpadów medycznych celem ustalenia sposobu przekazywania Państwu dokumentów potwierdzających ich unieszkodliwienie.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.