Lekarze – przedsiębiorcy nie mają obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż przez nich usług medycznych, ale jeśli zażąda tego od nich pacjent – już tak.

Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, iż zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) lekarze/lekarze dentyści – przedsiębiorcy jako osoby zwolnione co do zasady z podatku VAT nie mają obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż przez nich usług medycznych.

Wyjątek od tej zasady wprowadza jednak art. 106 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym na żądanie nabywcy lekarz/lekarz dentysta jako sprzedawca usługi jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej taką sprzedaż. Żądanie takie może być zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty za nią.

Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013r., poz. 1485) wskazana faktura wystawiana na żądanie nabywcy powinna zawierać:
a)    datę wystawienia,
b)    numer kolejny,
c)    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy,
d)    nazwę (rodzaj) usługi,
e)    zakres wykonanych usług,
f)    cenę jednostkową usługi,
g)    kwotę należności ogółem,
h)    wskazanie przepisu ustawy zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku VAT – w wypadku lekarzy i lekarzy dentystów może być nim:

– art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze – dot. wykonywania czynności w ramach własnego podmiotu leczniczego;

– art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza – dot. świadczeń kontraktowych;

– art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – dot. pozostałych przypadków, w tym udzielania świadczeń na rzecz pacjentów przyjmowanych we własnej praktyce.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w GdańskuMożliwość komentowania została wyłączona.