29 kwietnia 2015r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581)

27 kwietnia 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz.U. z 2015r., poz. 571)

Nowelizacja wchodzi w życie w dniu 28 kwietnia 2015r. 

14 kwietnia 2015r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (Dz.U. z 2015r.,  poz. 522)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2015r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności. Orzeczenia lekarskie stwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty albo zachowania jego ważności, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Badania rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przeprowadza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Wnioski o przeprowadzenie ponownego badania są rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeżeli pierwsze badanie zostało przeprowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

3 kwietnia 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. z 2015r., poz. 481)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

2 kwietnia 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015r., poz. 477)

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2015r. Przewiduje, że hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego bez przepisu lekarza mogą być wydawane jedynie osobie, która ukończyła 15. rok życia.

1 kwietnia 2015r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015r., poz. 464)

30 marca 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. z 2015r., poz. 458)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2015r. Określa zakres regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych, które będą składać się z:

  • analizy demograficznej i epidemiologicznej;
  • analizy stanu i wykorzystania zasobów;
  • prognoz potrzeb zdrowotnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 457)

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. Rozporządzenie określa nowe wzory orzeczeń lekarskich, skierowań na badania lekarskie pracowników oraz rejestru wydanych orzeczeń.

Zmianie uległ również tryb odwoławczy w sprawach orzeczeń lekarskich. Odwołanie przysługuje osobie badanej oraz pracodawcy, który wydał skierowanie na badania lekarskie. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

  1. wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;
  2. instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;
  3. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;
  4. podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

Lekarz, za pośrednictwem którego jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu. Badania w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania właściwy podmiot. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Skierowanie na badanie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów. Orzeczenia lekarskie wydane w formie zaświadczeń przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

26 marca 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015r., poz. 438)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2015r. Zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Dotychczasowe wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. do 10 października 2015r.), z wyłączeniem przypadków, gdy oświadczenie składa świadczeniobiorca posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy.

12 marca 2015 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2015 poz. 345)

5 lutego 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2015 poz. 182)

Nowelizacja wejdzie w życie w dniem 20 lutego 2015 r. Rozporządzenie reguluje ważność dotychczas wydawanych książeczek szczepień. Książeczki założone do dnia

20 lutego 2015 r. zachowują ważność bezterminowo. Książeczki szczepień według wzoru określonego na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być zakładane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

24 lutego 2015r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz.U. 2015 poz.253)

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 11 marca 2015 r.

4 lutego 2015r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2015 poz. 178)

2 lutego 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. 2015 poz. 171)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

23 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 126)

8 stycznia 2015r.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 28)

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2015 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.