14 stycznia 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2014r., poz. 66)

Wejdzie w życie częściowo w dniu 29 stycznia 2014r. Obowiązek zbierania wywiadu zgodnie z udostępnionym algorytmem wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2014r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.


22 stycznia 2014r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014r., poz. 107)

Wejdzie w życie w dniu 22 lutego 2014r. Rozporządzenie doprecyzowuje nowe obowiązki posiadaczy odpadów określone w art. 95 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Posiadacz odpadów wydaje dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych, a drugi wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych. Potwierdzenia unieszkodliwiania odpadów powinny być przechowywane przez ich wytwórcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty (art. 72 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z rozporządzeniem dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów jest wydawany w postaci zestawienia wyszczególniającego rodzaje i masę zakaźnych odpadów medycznych poddanych unieszkodliwieniu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Dokument ten jest wydawany w formie papierowej opatrzonej podpisem posiadacza odpadów, który je unieszkodliwił albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP. Dokument powinien zostać przekazany wytwórcy odpadów i inspektorowi środowiska nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy. Zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy o odpadach, Tej samej karze podlega, kto nie wydaje, nie przekazuje lub nie przechowuje dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych podlega karze aresztu lub grzywny (wykroczenie).

Możliwość komentowania została wyłączona.