8 października 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. z 2014r., poz. 1360)

Wykreślenie z listy preparatu Ferro Gradumet oraz zmiana preparatu zawierającego witaminę B na Vitaminum B compositum Teva.

 

14 października 2014r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2014r., poz. 1384)

 

21 października 2014r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2014r., poz. 1429)

 

22 października 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz.U. z 2014r., poz. 1436)

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i określa nowy wzór zgłoszenia wyrobu medycznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania (Dz.U. z 2014r., poz. 1437)

Nowelizacja upoważnia Ministra Zdrowia do zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, bez przeprowadzania konkursu ofert, w sytuacji:

1) potwierdzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaistnienia ryzyka zawleczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,

2) wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakażenia, podejrzenia zachorowania lub zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,

3) wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego lub epidemii choroby zakaźnej,

4) ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia, zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 22 października 2014r.

 

23 października 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014r., poz. 1440)

Rozszerzenie listy badań diagnostycznych wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie:

1. Badania hematologiczne:

1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;

2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

3) retikulocyty;

4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) sód;

2) potas;

3) wapń zjonizowany;

4) żelazo;

5) żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);

6) stężenie transferyny;

7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);

8) mocznik;

9) kreatynina;

10) glukoza;

11) test obciążenia glukozą;

12) białko całkowite;

13) proteinogram;

14) albumina;

15) białko C-reaktywne (CRP);

16) kwas moczowy;

17) cholesterol całkowity;

18) cholesterol-HDL;

19) cholesterol-LDL;

20) triglicerydy (TG);

21) bilirubina całkowita;

22) bilirubina bezpośrednia;

23) fosfataza alkaliczna (ALP);

24) aminotransferaza asparaginianowa (AST);

25) aminotransferaza alaninowa (ALT);

26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);

27) amylaza;

28) kinaza kreatynowa (CK);

29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);

30) czynnik reumatoidalny (RF);

31) miano antystreptolizyn O (ASO);

32) hormon tyreotropowy (TSH);

33) antygen HBs-AgHBs;

34) VDRL;

35) FT3, FT4;

36) PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny).

3. Badania moczu:

1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;

2) ilościowe oznaczanie białka;

3) ilościowe oznaczanie glukozy;

4) ilościowe oznaczanie wapnia;

5) ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:

1) badanie ogólne;

2) pasożyty;

3) krew utajona – metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:

1) wskaźnik protrombinowy (INR);

2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);

3) fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne:

1) posiew moczu z antybiogramem;

2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem;

3) posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8. Diagnostyka ultrasonograficzna:

1) głowy/szyi (88.713 USG tarczycy i przytarczyc, 88.715 USG węzłów chłonnych i szyi, 88.717 USG ślinianek, 88.719 USG krtani);

2) klatki piersiowej (88.732 USG piersi, 88.733 USG płuc, 88.735 USG śródpiersia, 88.734 USG jamy opłucnej, 88.738 USG klatki piersiowej, 88.739 USG klatki piersiowej – inne);

3) przewodu pokarmowego (88.743 USG przełyku, 88.749 USG przewodu pokarmowego – inne);

4) układu moczowego (88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego);

5) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, 88.763 USG gruczołu krokowego);

6) inna diagnostyka ultrasonograficzna (88.790 USG węzłów chłonnych, 88.799 USG moszny, w tym jąder i najądrzy).

9. Echokardiografia.

10. Spirometria.

11. Zdjęcia radiologiczne:

1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;

2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;

3) zdjęcie czaszki;

4) zdjęcie zatok;

5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Dodatkowo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

1) gastroskopia;

2) kolonoskopia.

 

Dodatkowo nowelizacja jednoznacznie określiła, iż lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych mogą przyjmować deklaracje wyboru od pacjentów dorosłych, zaś w dziedzinie pediatrii od pacjentów do ukończenia 18. roku życia. Z zastrzeżeniem osób posiadających prawa nabyte ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy nowelizacji będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1441)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2014r., poz. 1442)

 

31 października 2014r.

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 1491)

Możliwość komentowania została wyłączona.