5 marca 2014r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2014r., poz. 274)

Wchodzi w życie z dniem 20 marca 2014r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. W rozporządzeniu określono nowe wzory wykazów informacji o korzystaniu ze środowiska składane przez przedsiębiorców. Nowe wzory będą stosowane począwszy do danych za rok 2014 składanych do 15 marca 2015r. Wykazy będą mogły być składane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej z użyciem podpisu kwalifikowanego lub ePUAP (poprzednio jedynie w formie papierowej).

 

13 marca 2014r.

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 312)

Nowelizacja wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 kwietnia 2014r. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie odliczania podatku VAT przy zakupie oraz użytkowaniu pojazdów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

14 marca 2014r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2014r., poz. 319)

 

17 marca 2014r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2014r., poz. 325)

 

21 marca 2014r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2014r., poz. 369)

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2014r. Ustawa przewiduje, że osoby będące VAT-owcami będą musiały obciążyć podatkiem VAT transakcję sprzedaży samochodu używanego poprzednio w działalności gospodarczej. Po zbyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy będą musieli dokonać korekty rozliczeń VAT z uwzględnieniem odliczonego poprzednio, przy nabywaniu pojazdu, podatku VAT.

Możliwość komentowania została wyłączona.