15 maja 2014r.

Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 619)

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 15 czerwca 2014r. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie kwalifikacji lekarzy POZ. Ponadto ustawa wprowadza także wybór świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tak aby złożona przez świadczeniobiorcę deklaracja wyboru nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę czy położną. Dodatkowo zwiększono możliwość bezpłatnej zmiany przez pacjenta świadczeniodawcy POZ z dwóch do trzech razy w ciągu roku kalendarzowego. Deklaracja wyboru po zmianach będzie mogła być składana w papierowej lub elektronicznej (z użyciem kwalifikowanego podpisu lub ePUAP). W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy deklaracje wyboru zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy. Przy czym świadczeniodawca, u którego przed dniem wejścia w życie ustawy złożono deklarację wyboru, staje się wybranym świadczeniodawcą w rozumieniu nowych przepisów.

 

30 maja 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U. z 2014., poz. 708)

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 14 czerwca 2014r. Nowelizacja aktualizuje użyte w rozporządzeniu pojęcia, zgodnie z aktualnym nazewnictwem określonym w ustawie o działalności leczniczej. Dokonano również zmiany wzoru legitymacji „Dawcy przeszczepu”.

Możliwość komentowania została wyłączona.