18 lipca 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz.U. z 2014r., poz. 948)

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 20 lipca 2014r. Zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. Rozporządzenie określa, iż środkami działającymi podobnie do alkoholu są opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny. Akt określa również właściwe dla każdej substancji poziomy wykrywania w badaniach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014r., poz. 949)

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 20 lipca 2014r. Zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Dokumentacja i orzeczenia wydawane po wejściu w życie rozporządzenia powinny odpowiadać nowym wzorom.

 

21 lipca 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2014r., poz. 954)

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 23 lipca 2014r. Zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

 

22 lipca 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2014r., poz. 960)

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 6 sierpnia 2014r., ale nowe przepisy stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r. Część przepisów będzie miała również zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 sierpnia 2014r. Zgodnie z nowelizacją „lekarzem w trakcie specjalizacji” w rozumieniu rozporządzenia będzie lekarz, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę (poprzednio: lekarz, który ukończył drugi rok specjalizacji). Nowelizacja wprowadza również nowy załącznik nr 4 do rozporządzenia określający warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z tego zakresu.

 

24 lipca 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014r., poz. 968)

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 8 sierpnia 2014r. Doprecyzowuje ona, iż informacja wystawiana przez lekarza leczącego pacjenta w poradni specjalistycznej dla lekarza POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych produktach leczniczych lub środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym o okresie ich stosowania i dawkowania, oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych stanowi element dokumentacji medycznej zewnętrznej. Nowelizacja doprecyzowała również możliwość zamieszczania w dokumentacji wewnętrznej informacji o wydaniu dokumentacji zewnętrznej (np. skierowania, zaświadczenia) poprzez dokładny jej opis, a nie tylko załączenie kserokopii.

 

29 lipca 2014r.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2014r., poz. 998)

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 31 lipca 2014r. Przewiduje wydłużenie o 3 lata okresu przejściowego na wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej do 1 sierpnia 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.