2 grudnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2013r., poz. 1413)

Wejdzie w życie w dniu  17 grudnia 2013r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Rozporządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2014r., z wyjątkiem wymogów w zakresie porad specjalistycznych w  rzadkich wrodzonych wadach metabolizmu u dzieci, które mają zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2015r.

 

4 grudnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2013r., poz. 1445)

Wejdzie w życie w dniu 5 grudnia 2013r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

6 grudnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2013r., poz. 1462)

Wejdzie w życie w dniu 21 grudnia 2013r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2013r., poz. 1480)

Wejdzie w życie w dniu 24 grudnia 2013r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013r., poz. 1485)


 

11 grudnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1505)

Wejdzie w życie w dniu 26 grudnia 2013r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1511)

Przedłużenie okresu na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do obowiązku posiadania całodobowego lądowiska dla śmigłowców do 1 stycznia 2017r. (poprzednio do 1 stycznia 2014r.)

 

12 grudnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2013r., poz. 1520)

Wejdzie w życie w dniu 27 grudnia 2013r. Zastępuje rozporządzenie Ministra z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych:

1)  przed dniem 1 lipca 2014 r., w zakresie świadczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 8 i w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 10, w części chirurgia naczyniowa (dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe),

2)  przed dniem 1 stycznia 2015 r., w zakresie świadczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 21 lit. A i B i w lp. 32 lit. A i B

3) przed dniem 1 stycznia 2014 r., w zakresie pozostałych świadczeń

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz. 1522)

Wejdzie w życie w dniu 27 grudnia 2013r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2013r., poz. 1524)

Wejdzie w życie w dniu 27 grudnia 2013r. Rozporządzenie dostosowuje nazewnictwo do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (np. podmiot leczniczy zamiast zakład opieki zdrowotnej). Wprowadzono następujące zmiany:

– ograniczono zakres dokumentacji indywidualnej zewnętrznej jedynie do opinii lekarskich (poprzednio również świadectwa i zaświadczenia lekarskie).

– usunięto wymóg wskazywania w historii choroby osadzonego rozpoznania ustalonego przez lekarza kierującego do szpitala więziennego na badania lub leczenie, jeżeli przyjęcie nastąpiło w trybie bez skierowania.

– dookreślono wymóg pisemnego potwierdzenia przez osobę wykonująca zawód medyczny (np. pielęgniarkę) nie tylko przyjęcia, ale i wykonania zlecenia lekarskiego.

– zmieniono zasady postępowania przy wydawaniu oryginałów dokumentacji medycznej. Zgodnie z nowym brzmieniem §46 ust. 1 rozporządzenia w przypadku wydania oryginału dokumentacji podmiot pozostawia jej kopię lub odpis zawierający istotne informacje dotyczące dotychczasowego procesu diagnostyczno-terapeutycznego (poprzednio pełny odpis), na której odnotowuje fakt wydania, jej formę, wskazując osobę, której wydano dokumentację, oraz datę wydania.

 

16 grudnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1559)

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013r. Wprowadzono następujące zmiany:

– nowa definicja dawki terapeutycznej koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej, uzyskana przez połączenie jednostek – koncentrat krwinek płytkowych zawierający nie mniej niż 3×1011 krwinek płytkowych;

– dookreślono definicję jednostki koncentratu krwinek czerwonych poprzez rozróżnienie ilości hemoglobiny w koncentracie świeżym i rozmrażanym – objętość składnika zawierająca nie mniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;

– dookreślono definicję jednostki osocza świeżo mrożonego – co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

– nowa definicja dawki pediatrycznej – część jednostki lub dawki terapeutycznej składnika krwi, przeznaczoną do użytku neonatologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi zgodnej z wymaganiami określonymi w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5).


17 grudnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013r., poz. 1565)

Wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2014r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. 


 

20 grudnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2013r., poz. 1610)

Wejdzie w życie w dniu 21 grudnia 2013r. Wprowadzono następujące zmiany:

– nowa definicja lekarza w trakcie specjalizacji na potrzeby wskazanych świadczeń (§2 pkt 2):

a) w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych – lekarz, który rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

b) w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych – lekarz, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

(poprzednio: lekarz, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę);

– dookreślenie osoby terapeuty środowiskowego, którym do dnia 31 grudnia 2015 r. może być również osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego (§10a);

– zmiana załącznika nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

 

30 grudnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. z 2013r., poz. 1678)


Możliwość komentowania została wyłączona.