Lekarze i lekarze dentyści, na których Marszałek Województwa Pomorskiego lub Warmińsko-Mazurskiego nałożył kary za nieterminowe sprawozdania o odpadach, mogą starać się o uchylenie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej i zwrot zapłaconych przez przedsiębiorcę kwot wraz z ustawowymi odsetkami.

Trybunał Konstytucyjny w dniu 15 października 2013r. (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013r. sygn. P 26/11) , uznał, że art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w brzmieniu obowiązującym od 12 marca 2010 r. do 19 lipca 2011 r., przewidujący niepodlegającą miarkowaniu karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach, jest niezgodny z Konstytucją.

Zgodnie z zakwestionowanym przepisem, który obowiązywał przez półtora roku, jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Kara ta miała charakter sankcji administracyjnej, zaś jej wysokość była niezależna od stopnia naruszenia przez podmiot obowiązany do składania zestawień wskazanych przepisów. Zdaniem Trybunału, konstruując elementy kwestionowanej sankcji ustawodawca przekroczył konstytucyjne granice proporcjonalności regulacji sankcji administracyjnych.

W związku z powyższym orzeczeniem, osobom i podmiotom na które nałożono kary pieniężne, w tym lekarzom i lekarzom dentystom, na których Marszałek Województwa Pomorskiego lub Warmińsko-Mazurskiego nałożył kary, przysługuje, na podstawie art. 145a k.p.a., prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw RP. Konsekwencją złożenia wskazanego wniosku powinno być uchylenie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej i zwrot zapłaconych przez przedsiębiorcę kwot wraz z ustawowymi odsetkami.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.